regulamin gwarancji satysfakcji

regulamin gwarancji satysfakcji

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej także: „Regulamin”) określa warunki i zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą: „Gwarancja satysfakcji” (dalej także: „Promocja”), w szczególności warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora (definicja poniżej) oraz Uczestników Promocji.

2. Organizatorem Promocji jest Cleangang GmbH z siedzibą Kaffeeberg 15, 71634 Ludwigsburg w Niemczech, wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego HRB 775597.

3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom Promocji na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Udział w Promocji jest dobrowolny i oznacza wyrażenie przez Uczestnika Promocji zgody na warunki i zasady Promocji określone niniejszym Regulaminem.

⁠5. Promocja obejmuje produkty zakupione w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.cleangang.pl (dalej: Sklep).

II. Cel Promocji

Celem Promocji jest umożliwienie każdemu Uczestnikowi:

1. wypróbowania (przetestowania) Produktów marki Cleangang zakupionych w Sklepie,

2. zweryfikowania ich funkcjonalności oraz

3. uzyskanie informacji w zakresie satysfakcji z użytkowania Produktów, a następnie - w przypadku braku zadowolenia Uczestnika z zakupionych Produktów - umożliwienie ⁠Uczestnikowi ich zwrotu.

III. Uczestnictwo w Promocji

Uczestnikiem Promocji może zostać wyłącznie osoba fizyczna spełniająca łącznie wszystkie ⁠poniższe kryteria:

1. jest pełnoletnia, tj. ukończyła 18 lat,

2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

3. dokona zakupu w Sklepie.

4. Zasady udziału w Promocji

1. Uczestnik Promocji uzyskuje prawo do zwrotu produktu zakupionego w Sklepie, w terminie 30 dni od otrzymania produktu oraz zwrotu równowartości kwoty zapłaconej za zakupiony produkt, w przypadku braku zadowolenia Uczestnika z zakupionego produktu.

2. Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji wyłącznie jeden raz.

3. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest do przesłania zgłoszenia do Biura Obsługi Klienta za pośrednictwem:

  • maila [email protected],
  • telefonicznie: +48 532 315 056,
  • lub przesyłając pisemne zgłoszenie na adres: Cleangang GmbH Biuro Obsługi Klienta, ul. ⁠Garbary 67, 61-758 Poznań, Polska.

4. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o przyczynach braku zadowolenia z zakupionego ⁠produktu. Po odebraniu zgłoszenia Biuro Obsługi Klienta potwierdzi możliwość zwrotu ⁠towarów w ramach Gwarancji Satysfakcji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

5. Po otrzymaniu potwierdzenia możliwości zwrotu Uczestnik może dokonać zwrotu produktu. ⁠Dokonanie zwrotu możliwe jest wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu przez Biuro Obsługi ⁠Klienta.

⁠6. Promocją nie są objęte następujące grupy produktów: ⁠a. Baterie ⁠b. Produkty marek innych niż Cleangang

V. Zasady zwrotu

1. Możliwość dokonania zwrotu, zgodnie z niniejszym regulaminem dotyczy każdego produktu ⁠zamówionego w Sklepie, który został w całości opłacony.

⁠2. Dokonanie zwrotu jest możliwe także w przypadku otwarcia produktu i rozpoczęcia jego ⁠użytkowania przy czym aby zwrot był możliwy, zużycie nie może przekroczyć 1/3 zawartości produktu. W przypadku gdy w ramach jednego zamówienia zostanie zakupionych kilka tych samych lub różnych produktów, dokonanie zwrotu wszystkich produktów objętych tym ⁠zamówieniem jest możliwe jeżeli otwarty i użytkowany został tylko jeden z nich.

⁠3. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora ⁠zwracanych produktów. Zwrot pieniędzy nastąpi w formie takiej, w jakiej została dokonana ⁠płatność.

⁠4. Koszt związany ze zwrotem produktu (np. koszt przesyłki) obciąża Organizatora. Uczestnik ⁠otrzyma od Organizatora opłacony list przewozowy, który posłuży do nadania przesyłki ⁠zwrotnej. Organizator nie pokrywa innych kosztów zwrotu produktów.

⁠5. Wysyłka zwracanych towarów realizowana jest na adres Biura Obsługi Klienta w Polsce (61-758 Poznań, ul. Garbary 67/1, Polska).

⁠6. W przypadku gdy w ramach jednego zamówienia Uczestnik dokonał zakupu, który z uwagi na rodzaj, ilość, cenę zakupionych produktów uprawnia go, do otrzymania dodatkowych korzyści takich jak np. rabat związany z całkowitą wartością zamówienia, bonus, dodatkowy darmowy produkt (dalej: Inne Promocje) to jeżeli zwrot choćby jednego produktu z tego zamówienia powodowałby niespełnienie warunków Innych Promocji, stosuje się następujące zasady: ⁠a. jeżeli Uczestnik utracił prawo do rabatu wtedy zwracana kwota za produkt zostanie pomniejszona w drodze potrącenia o tę część ceny pozostałych produktów objętych ⁠zamówieniem, którą Uczestnik zapłaciłby gdyby nie warunki Innej Promocji, ⁠⁠b. jeżeli Uczestnik utracił prawo do bonusu lub dodatkowego darmowego produktu, wtedy zwracaną cenę produktu w drodze potrącenia pomniejsza się o równowartość ⁠bonusu lub darmowego produktu.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

⁠2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie, o czym ⁠powiadomi na stronie internetowej Sklepu.

⁠3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.