regulamin sklepu

regulamin sklepu

1. Informacje ogólne i zakres obowiązywania regulaminu

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną, prowadzonego pod adresem https://cleangang.pl (dalej: Sklep) przez spółkę pod firma Cleangang GmbH z siedzibą w Niemczech, Kaffeeberg 15, 71634 Ludwigsburg, wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego HRB 775497, posiadającą NIP DE334541340 (dalej: Cleangang GmbH lub Sprzedawca). Dane kontaktowe Sprzedawcy: Cleangang Poland, ul. Garbary 67, Poznań, tel. 61 8802988, e-mail: [email protected].

2. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest osoba fizyczna, dla której zawarcie umowy sprzedaży związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada one dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Klientem jest podmiot dokonujący zgodnie z Regulaminem zamówienia towarów w Sklepie.

6. Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Klientów za pośrednictwem naszego Sklepu. Wysyłka realizowana jest bezpośrednio z magazynów zlokalizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej w ramach procedury VAT OSS (One Stop Shop).

2. Zawarcie umowy 

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Cleangang GmbH.

2. Prezentacja towarów w Sklepie nie stanowi wiążącej oferty, tylko zaproszenie do zawarcia umowy. 

3. Za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie, mogą Państwo dodać wybrane przez siebie towary do koszyka zakupowego i złożyć ofertę kupna przez złożenie zamówienia. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i wskazówek ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.

4. Klikając na stronie z podsumowaniem w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku, które stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia. 

5. W trakcie składania zamówienia towarów będziecie Państwo proszeni o wyrażenie zgód związanych z kontaktem telefonicznym, SMS i przesyłaniem informacji handlowych, do uzyskania których jesteśmy zobowiązani przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Zgód tych nie musicie Państwo udzielać zaś w przypadku udzielenia tych zgód mogą je Państwo w każdej chwili odwołać wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected].

6. Przyjmujemy Państwa zamówienie, co stanowi zarazem zawarcie umowy sprzedaży, poprzez wysłanie oddzielnej wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia i dalszymi informacjami lub poprzez dostawę towaru w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania Państwa zamówienia.

7. Sklep ma uruchomione algorytmy, które dostosowują cenę na podstawie zachowań Klientów. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji towaru, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu. Niezależnie od uruchomionych algorytmów, każdorazowo to Klient podejmuje swobodnie decyzję czy będzie chciał skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu czy lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie.

3. Język i zasady utrwalania umowy

1. Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim

2. Treść umowy nie jest przez nas utrwalana.

4. Dostawa towarów

1. Do podanych cen towarów zostaną doliczone koszty przesyłki. Przesyłka towarów odbywa się na koszt Klienta, chyba że z regulaminów promocji obowiązujących w momencie składania zamówienia wynika inaczej.

2. Oferowane w Sklepie towary sprzedajemy wyłącznie w drodze wysyłkowej. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

5. Zapłata

1. W naszym Sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

·  Płatność kartą kredytową lub debetową (Visa lub MasterCard),

·  Płatność BLIK

·  Szybki przelew za pośrednictwem platformy Przelewy24

·  Płatność PayPal

·  Płatność odroczona za pośrednictwem platformy Klarna

·  Płatność ApplePay

2. Płatności realizowane są za pośrednictwem operatora Adyen N.V.z siedzibą w Holandii, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ in Amsterdam. W zależności od wybranej metody płatności Klient może zostać przekierowany na stronę swojego banku, gdzie po zalogowaniu swoimi danymi identyfikacyjnymi może zatwierdzić transakcję. Transakcja płatnicza zostanie zrealizowana niezwłocznie po złożeniu zamówienia, co zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem.

6. Promocje, rabaty

W przypadku wprowadzenia promocji, rabatów, itp. stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu, chyba że dla danej promocji wprowadzono regulamin, który przewiduje postanowienia odrębne. W takim przypadku regulamin taki jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz zwrotu towaru

1. Z zastrzeżeniem postanowień regulaminu, postanowienia niniejszego punktu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. W zakresie nieuregulowanym niniejszym punktem regulaminu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

2. Zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o odstąpieniu od umowy, przysługuje Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Ustawowe prawo odstąpienia realizowane jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Prawo odstąpienia od umowy realizuje się przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien w jednoznaczny sposób poinformować o swojej decyzji mailowo lub telefonicznie, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu na następujące dane dostępne na stronie internetowej https://cleangang.pl/kontakt/ - telefon: +48 61 880 29 88, email: [email protected]. Składając oświadczenie o odstąpieniu Klient może posłużyć się wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu jednakże nie jest to obowiązkowe.

3. Dokonanie zwrotu jest możliwe przez wysłanie przesyłki zawierającej towar w dowolny sposób, na następujący adres: Cleangang GmbH, Biuro Obsługi Klienta, ul. Garbary 67, 61 – 758 Poznań.

4. Aby w prosty i bezpłatny sposób zwrócić towar Klient może skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta: tel. +48 61 880 29 88, w godzinach 10:00 – 15:00. Aby ułatwić zwrot prześlemy Państwu opłaconą naklejkę adresową i wezwiemy kuriera, który odbierze od Państwa przesyłkę. Aby wprowadzać późniejsze zmiany w procedurze zwrotu skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta – jakiekolwiek wiadomości umieszczane wewnątrz paczki ze zwracanym towarem nie będą rozpatrywane.

5. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

8. Szkody powstałe podczas transportu

W przypadku zakupu przez konsumenta na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. W związku z powyższym, jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela przesyłki oraz kontakt z nami pod adresem: [email protected]. Późniejsze zgłoszenie takiej reklamacji lub nawiązanie kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

9. Niezgodność towaru z umową 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w przypadku gdy sprzedany towar ma wadę, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w rozdziale 5a ustawy o Prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego punktu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili. Niezgodność z umową sprzedaży występuje, jeżeli:  

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność towaru są niezgodne z umową;

b) towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, a o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował,

c) towar nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

d)      towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju, lub nie występuje w określonej ilości, 

e)       towar nie został dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać; 

f) towar nie odpowiada próbce lub wzorowi udostępnionym Klientowi przed zawarciem umowy,

g) brak zgodności towaru z umową wynika z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez sprzedawcę.

3. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient ma prawo żądać jego naprawy lub wymiany na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie.

5. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów.

6. Sprzedawca dokona naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył.

7. Klient może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, jeżeli:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową – czyli odmówił naprawy lub wymiany,

b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, 

c) Sprzedawca nie odebrał towaru oraz gdy nie zdemontował towaru oraz/lub nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo nie zlecił tego;

d) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

e) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony tj. naprawa czy wymiana;

f) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

9. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

10. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, reklamacje można składać w dowolnej formie na dane kontaktowe Sprzedawcy, w tym m.in.:

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

• na piśmie na adres: Cleangang GmbH - Biuro Obsługi Klienta PL, ul. Garbary 67/1, 61-758 Poznań, Polska

11. Sklep ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez sprzedawcę informacji o reklamacji. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

12. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Informacje dotyczące ewentualnych dodatkowych gwarancji (niezależnych od Państwa uprawnień z ustawowej rękojmi) oraz ich szczegółowe warunki są dołączane do towaru oraz dostępne na stronie internetowej Sklepu.

14. Nasz serwis obsługi klientów na rynek polski jest do Państwa dyspozycji pod nr telefonu

12. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jednocześnie wskazujemy, że nie jesteśmy zobowiązani ani nie jesteśmy zainteresowani rozstrzyganiem sporów w ramach pozasądowego arbitrażu dotyczącego konsumentów, wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

13. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla wszystkich umów zawartych z nami jest prawo polskie.

2. W relacjach z Przedsiębiorcami spory wynikające z realizacji umów sprzedaży będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego względem siedziby Sprzedawcy.

2. Cleangang GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmieniony Regulamin stosować się będzie wyłącznie do zamówień złożonych po jego zmianie. Do innych zamówień stosuje się Regulamin w wersji wcześniej obowiązującej.

Regulamin uczestnictwa w planie oszczędnościowym "Cleangang Club"

Załącznik do Regulaminu sklepu internetowego Cleangang

Wzór formularza odstąpienia od umowy