RODO

RODO

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cleangang GmbH z siedzibą w Niemczech, Kaffeeberg 15, 71634 Ludwigsburg, wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego HRB 775497. Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:

- listownie na adres: Cleangang GmbH z siedzibą w Niemczech, Kaffeeberg 15, 71634 Ludwigsburg;

- przez e-mail: [email protected];

- telefonicznie: +48 532 315 056.

2. Inspektor ochrony danych

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w celu:

a. w celach związanych z wykonywaniem usług świadczonych przez Cleangang GmbH;

b. w celach związanych z działalnością gospodarczą;

c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Administrator przetwarza dane na podstawie przepisów prawa, zawartej umowy o pracę oraz udzielonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

i. przepisy prawa cywilnego, prawa administracyjnego;

ii. przetwarzanie potrzebne do zawarcia oraz wykonywania umowy oraz reprezentowania klienta przed organami administracji publicznej i sądami.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie wyłącznie przez okres oraz wyłącznie w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe:

a. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b. kontrahentom Administratora wyłącznie w zakresie niezbędnym w związku z prowadzoną przez

Administratora działalnością gospodarczą oraz wykonywaniem obowiązków wynikających ze świadczonych usług.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

• Prawo dostępu do danych

Ma Pani/Pan prawo dostać od nas informację o tym, czy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, otrzymać w tym zakresie dodatkowe informacje oraz uzyskać dostęp do tych danych (w tym ich kopię). Przekazując dodatkowe informacje – Administrator wskazuje:

a. jaki jest cel przetwarzania;

b. jakie kategorie, czyli typy danych przetwarza;

c. jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców ujawnił (lub możemy ujawnić) dane;

d. jak długo Administrator planuje (o ile można to określić) przetwarzać dane albo na podstawie jakich kryteriów ustalił ten okres;

e. jakie prawa Pani/Panu przysługują;

f. że może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego;

g. skąd pozyskał Pani/Pana dane;

h. czy podejmuje wobec Pani/Pana decyzje w sposób automatyczny.

• Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych

Może Pani/Pan żądać niezwłocznego sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych.

• Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Może Pani/Pan żądać niezwłocznego usunięcia danych, gdy:

a. dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego zostały zebrane;

b. dane nie były przetwarzane zgodnie z przepisami;

c. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Żądanie usunięcia danych Administrator uwzględni, gdy – w jego ocenie – nie będzie mieć prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie, np. do wywiązywania się z obowiązków prawnych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Może Pani/Pan również żądać, by Administrator ograniczył przetwarzanie Pani/Pana danych. Prawo to dotyczy następujących sytuacji:

a. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;

b. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu swoich danych osobowych;

c. Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. chce Pani/Pan złożyć sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją (gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora) - na czas weryfikacji wniosku. Niekiedy jednak nawet, jeśli Pani/Pan zgłosi żądanie, by Administrator ograniczył przetwarzanie danych, będzie on wciąż przetwarzać te dane, które są niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony prawnej innej osoby, lub gdy uzyskamy na to Pani/Pana zgodę.

• Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

Może Pani/Pan sprzeciwić się przetwarzaniu przez Administratora swoich danych osobowych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora. Zgłaszając sprzeciw powinna Pani/Pan wykazać, na czym polega Pani/Pana szczególna sytuacja, a Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że oceni, że cel dla którego przetwarzamy jest nadrzędny wobec tej sytuacji lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

• Prawo do przenoszenia danych

Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dostarczonych przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

• Prawo do niepodlegania automatycznej decyzji

Ma Pani/Pan prawo do niepodlegania automatycznym decyzjom, tzn. decyzjom podejmowanym bez udziału człowieka. Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie.

• Jak można skarżyć się na ochronę swoich danych osobowych?

Jeśli podejrzewa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych a docelowo, po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

• Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obecnie Unia Europejska, oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein).

• Przydatne dokumenty i informacje

strona Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/

tekst RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

• Kontakt z administratorem w sprawie ochrony w sprawie wykonywania powyższych praw:

- listownie na adres: Cleangang GmbH z siedzibą w Niemczech, Kaffeeberg 15, 71634 Ludwigsburg;

- przez e-mail: [email protected];

- telefonicznie: +48 532 315 056.